2019/2020
Get Adobe Flash player

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Klęczanach    

 ♦    Procedury bezpieczeństwa w szkole

 ♦    Oświadczenie

 

                     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach z dnia 6 maja 2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym.

 

     Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Możliwość użyczenia komputerów dla uczniów

W związku z organizacją zajęć z wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość Szkoła Podstawowa w Klęczanach  udostępni uczniom do bezpłatnego użytkowania szkolne laptopy zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie.

          regulamin użyczenia szkolnych komputerów dla uczniów
           wniosek o użyczenie komputera dla ucznia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Rodzice!

 

        W związku z zaistniałą sytuacją, tj. decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03.2020 r., dotyczącą czasowego zawieszenia zajęć szkolnych i mając na uwadze stale rosnące zagrożenie rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem prosimy Państwa o rozsądek i odpowiedzialność w kwestii zachowań, które sprzyjają zakażeniom i zagrażają zdrowiu innych osób.

      Zawieszenie zajęć to jedno z działań przeciwdziałania szerzeniu się zakażeń, ale nie oznacza czasu wolnego od nauki. W zaistniałej sytuacji nauczyciele naszej szkoły są zobowiązani do opracowania odpowiednich form pracy zdalnej z uczniami i będą kontaktować się z państwem w tej sprawie za pomocą dziennika internetowego.
W związku z tym prosimy o systematyczne logowanie się do dzienników elektronicznych w celu pozyskania informacji na bieżąco.

       Liczymy na Państwa zrozumienie i pomoc w organizacji nauki z uczniami na odległość.

Dyrektor Szkoły:  Marek Flis

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca 2020 roku funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca 2020 roku  w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Od poniedziałku 16 marca 2020 roku wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół do 25 marca 2020 roku.

Rodzicu!
- ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
- zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
- jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
- przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
- rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
- śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. komunikatu na stronie:


https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Państwo!


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczanach informuje, że opiekę stomatologiczną nad uczniami Szkoły Podstawowej w Klęczanach sprawuje:
KK Jasińscy Centrum Stomatologiczne 39-120 Sędziszów Małopolski ul. Piłsudskiego 32.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej
w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa  

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

plik w PDF

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Rekrutacja

Szanowni Państwo!

       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Klęczanach informuje o rekrutacji do szkoły podstawowej klasy I i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021  w Szkole Podstawowej w Klęczanach. Prosimy rodziców o wypełnianie deklaracji/zgłoszenia z wykorzystaniem systemu informatycznego na stronie internetowej   https://nabor.pcss.pl/sedziszowmalopolski

 

   Harmonogram rekrutacji (szkoła podstawowa) - wersja PDF

Harmonogram rekrutacji (szkoła podstawowa) - wersja PDF

 

  Nabór do klasy 1 Szkoły Podstawowej w Klęczanach

 

  Nabór do przedszkola Szkoły Podstawowej w Klęczanach

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Stypendium szkolne w roku szkolnym 2019/2020

 

 

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2019/2020 w Gminie Sędziszów Małopolski

 

Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego 2019/2020 informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego - do 15 września 2019r. w godzinach 7:30 - 15:30 w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim
ul. Ks. St. Maciąga 5. 

Świadczenie dla uczących się dzieci i młodzieży stanowi formę pomocy materialnej dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.
Udzielenie tych świadczeń ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów.

Termin 15 września, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jest ostateczny.  
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się jeden raz w roku!

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski można składać jeśli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 528,00 zł netto na osobę ( art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2019 poz. 1507 ze zm.)

Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć do 15 września 2019r. wykazując dochody za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, czyli za sierpień 2019r.

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.  poz. 1481 ze zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych  - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia (...)
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Sędziszów Małopolski.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sędziszów Małopolski
 • studentom

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej www.scuw.sedziszow-mlp.pl,  www.sedziszow-mlp.pl  lub w sekretariatach szkół podstawowych Gminy Sędziszów Małopolski, w siedzibie Samorządowego Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim ul. Ks. St. Maciąga 5.

Wniosek do pobrania
Tekst uchwały

 

Szczegółowych informacji można uzyskać w Samorządowym Centrum Usług Wspólnych w Sędziszowie Małopolskim pod numerem telefonu 177458242 lub 172216594.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach
 o wszystkich dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, bądź w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym dochód ten utracono.
Obowiązujący wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sędziszów Małopolski to załącznik do uchwały Nr XXVIII /250/13 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim  w z dnia 27 czerwca 2013r.

W przypadku składania wniosków o stypendium dla większej liczby dzieci należy wypełnić wniosek odrębnie dla każdego ucznia.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku.

Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust.3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507 ze zm.)

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :

- zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto

- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku)

- zaświadczenie lub decyzja z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenia 500+, świadczenie 300 zł z rządowego programu Dobry Start) wypłacanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-   zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach rodzinnych z dodatkami

- zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (nakaz podatkowy za 2019r. – przyjmuje się,  że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł

- wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MOPS – zaliczka alimentacyjna

- odcinek renty/emerytury

- oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych

- inne uzyskiwane dochody zwłaszcza z najmu, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów (umowa o dzieło i umowa zlecenie)

- wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej: w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego dochód za 2018r. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym ustala się na podstawie oświadczenia o uzyskanym dochodzie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku. Ponadto osoby prowadzące działalność powinny złożyć dowód opłacenia składek ZUS/KRUS i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie prowadzonej działalności.

-    dołączając do wniosku oświadczenie za miast oświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

 -   w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do wniosku należy obowiązkowo załączyć zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły albo oświadczenie, zawierające w szczególności: nazwisko i imię ucznia, nazwę szkoły
 i klasę, do której uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 oraz planowany termin ukończenia szkoły.

 

 

 

 

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ 
O SKŁADANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Pouczenie:

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego (Art. 90 o ust. 4 ustawy o systemie oświaty 
z dn. 07.09.1991 r.)

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu 
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Art. 90 o ust. 5 ustawy
 o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.)

Na podstawie art. 233 kodeksu karnego (kto składając zeznanie mające służyć za dowód 
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622), została znowelizowana m.in. ustawa o systemie oświaty w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom. 

W wyniku wejścia w życie zmian ustawowych, od dnia 01 lipca 2011 roku:

 •   dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko, tak jak dotychczas, zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia",
 •   w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli,
  o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 
  za złożenie fałszywego oświadczenia".

Rodzice dziecka, pełnoletni uczeń, Dyrektor szkoły są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ przyznający stypendium szkolne o ustaniu przyczyn, które były podstawą przyznania

Przeznaczenie stypendium szkolnego:

Stypendium szkolne może być przeznaczone na dodatkowe zajęcia oraz pomoc rzeczową
 o charakterze edukacyjnym.

Świadczenia te nie są wymienione w formie zamkniętego katalogu, gdyż ich rodzaj zależy od indywidualnych potrzeb ucznia.

Dodatkowymi zajęciami mogą być: zajęcia wyrównawcze, nauka języków obcych, zajęcia sportowe, zajęcia taneczne, recytatorskie, kółka zainteresowań itd.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendium może być przeznaczone 
na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne imienne).

Pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym to np.: zakup podręczników ujętych
w szkolnym zestawie podręczników, lektury szkolne, słowniki, tornister, plecak szkolny, strój na zajęcia wychowania fizycznego, buty sportowe na zajęcia wychowania fizycznego, dresy, bluza sportowa, spodnie sportowe zeszyty, przybory szkolne, atlas historyczny, encyklopedie, słowniki, wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, mikroskop dla ucznia zainteresowanego biologią lub luneta dla ucznia zainteresowanego astronomią, pomoce naukowe o ile są związanie z procesem edukacyjnym, programy komputerowe edukacyjne, drukarka, pendrive, płyty CD i DVD, komputera, oprogramowania, papier, tusz do drukarki, strój, narzędzia i urządzenia niezbędne  w zajęciach praktycznych nauki zawodu, a także koszty abonamentu internetowego od września do czerwca, itp.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate).

Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, rajstopy, bielizna osobista, swetry, czapki, buty, skarpety, koszula) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Nie podlegają także refundacji wydatki o charakterze nieedukacyjnym np. okulary korekcyjne, wkładki ortopedyczne, sprzęt rehabilitacyjny, strój pierwszokomunijny, strój studniówkowy, kamerki do komputera śpiwory, namioty, meble, leki, rolki, narty, odtwarzacze mp3,mp4 dvd, konsol: PlayStation, PSP, Xbox, Nintendo, kosztów instalacji telewizji satelitarnej i internetu, a także opłata za komitet rodzicielski, ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków).

Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.

Stypendium  przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację wydatków poniesionych na cele edukacyjne dla ucznia w danym roku szkolnym, na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT oraz rachunków wystawionych na wnioskodawcę (refundacja wydatków nastąpi do wysokości przyznanego stypendium szkolnego).

 

Informację sporządziła:

Monika Piątek     

 

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Klęczanach  Zakaz kopiowania i rozpowszechniania zawartości stony bez zgody autora.